✅ دانلود جزوه و نمونه سوال حسابداری صنعتی 2 | رشته حسابداری
+ سبد خرید بزرگنمایی ۳,۸۸۱ ذخیره

دانلود جزوه و نمونه سوال حسابداری صنعتی ۲ رشته حسابداری

جزوه حسابداری صنعتی ۲ رشته حسابداری

پکیج موجود شامل جزوه درس حسابداری صنعتی ۲ رشته حسابداری به همراه یک نمونه سوال + پاسخنامه است.

ﻫـﺪف از درس ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘـﻲ (۲) آﺷﻨــﺎ ﺳﺎﺧﺘـﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ
ﻣﺸﺘﺮك ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ – ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳـﻮد اﺳﺖ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﻲ (۲) ﺑﻪ ارزش۳ واﺣـﺪ از دروس ﺗﺮم ﭘﻨﺠﻢ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ درس ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘی ۱ ﺑﻪ ارزش ۳ واﺣـﺪاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ
اﻳﻦ درس ﭘﻴﺶ ﻧﻴـﺎز درس ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘـﻲ (۳)ﻣﺠـﻤﻮﻋﻪ دروس ﺗﺮم ﺷﺸﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ.

جزوه مزبور به صورت تایپی و PDF در ۲۸۱ صفحه توسط دکتر سید حسن صالح نژاد تنظیم شده است و نیازهای شما را برای هر آنچه که می خواهید در این درس برآورده خواهد کرد.این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد :

۱. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
۲. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ و ﻣﺸﺘﺮك
۳. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۴. ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۵. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺬﺑﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
۶. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ– ﺣﺠﻢ- ﺳﻮد


مشخصات فایل
حجم (MB) ۲.۸۹
نوع فایل pdf
پایه تحصیلی | رشته حسابداری
درس حسابداری صنعتی ۲
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران
افزودن نظر
محصولات مرتبط